Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh (Hà Nội)

           Ảnh chụp ngày 21 tháng 5 năm 2019