Triển lãm Phụ nữ ở Trường Sơn (3)

           (Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), ảnh chụp ngày 12 tháng 6 năm 2019)