Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

           ảnh chụp ngày 29 tháng 1 năm 2019