Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa

           ảnh chụp ngày 19 tháng 6 năm 2019