Thu Tứ, “Á Phi: Một cái từ vô nghĩa!”
Có một thời tồn tại cái từ kép vô nghĩa: “Á Phi”.

Vô nghĩa về mặt văn hóa.

Á đây là phía đông và phía nam châu Á, là địa bàn của người da vàng mà trong đó có những dân tộc về văn hóa tinh thần đã tiến bộ ít nhất bằng nhân loại ở Âu châu.

Phi đây là Phi châu, nơi đông đảo cư dân hãy còn trong thời đại bộ lạc. Ở Phi châu, gọi “nước” nọ “nước” kia là mới gọi thôi chứ những nước ấy không hề có một chiều dài lịch sử đáng kể nào hết. Các biên giới nước chủ yếu là biên giới thuộc địa do các đế quốc thực dân Âu châu thỏa thuận với nhau vẽ ra.

Tại sao xẩy ra việc ghép Á vào với Phi?

Ðầu đuôi là do người da trắng nhờ vũ khí tối tân đã đánh chiếm được gần cả thế giới thật dễ dàng, chiếm xong bèn chia thế giới thành một bên là các “mẫu quốc”, một bên là những thuộc địa của các mẫu quốc. Ðã là thuộc địa thì không phân biệt trình độ tiến hóa: Á cũng như Phi.

*

Một thời, do thiếu hiểu biết về Phi châu, không ít trí thức Việt Nam yêu nước đã trăn trở về những vấn đề của “Á Phi nhược tiểu”.

Vấn đề của Á và vấn đề của Phi khác hẳn nhau!

Vấn đề của Á chỉ là khôi phục độc lập rồi tổ chức lại xã hội mà cạnh tranh về vật chất với Âu Mỹ.

Vấn đề của Phi to lớn hơn không biết bao nhiêu: độc lập rồi (nhờ Á mà được và thực ra nhiều “nước” tuy gọi là độc lập nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát của đế quốc cũ), người da đen phải hỏa tốc tiến hóa lên cho ngang với người da vàng, người da trắng.

Chỉ khoảng nửa thế kỷ nữa, Á sẽ bắt kịp Âu Mỹ về văn hóa vật chất.

Trong khi tương lai Phi là hết sức mờ mịt!


Viết không nhớ năm nào
Sửa tháng 12-2019


(Xin nhấn mạnh chúng tôi chỉ nói ra sự thực cần được phổ biến chứ không hề có ý kỳ thị người da đen.)