1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có phát biểu nhiều” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Nguyễn Từ Chi, “Người Bắc và biển”
  4. Phan Bội Châu, “Bắc, Trung, Nam”
  5. Sơn Nam, “Người quân tử bình dân”
  6. Sơn Nam, “Hương sắc Miệt Vườn”