1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có nhiều phát biểu” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Khuyết danh, Hát xẩm - tổng quan
  4. Nhiều nguồn, “Đàn bầu”
  5. Nhiều nguồn, “Đàn đáy”
  6. Nhiều nguồn, “Hát văn - tổng quan”
  7. Bùi Bảo Trúc, “Nhạc Trịnh lãng mạn mới”
  8. Đặng Văn Lung v.v., “Hát quan họ trùm đầu”
  9. Đặng Văn Lung v.v., “Hội Lim”
  10. Đặng Văn Lung v.v., “Quan họ là gì”
  11. Đặng Văn Lung v.v., “Quan họ là thế nào”
  12. Đặng Văn Lung v.v., “Quan họ và hội chùa”
  13. Đặng Văn Lung v.v., “Vai trò của nguồn gốc làng”
  14. Đỗ Hồng Ngọc, “Sến Già Nam”
  15. Hoàng Cầm, “Nghịch lý quan họ”
  16. Hoàng Cầm, “Quan họ mừng chiến thắng” (1)
  17. Hoàng Cầm, “Quan họ mừng chiến thắng” (2)
  18. Hoàng Cầm, “Tôi chỉ đạo biểu diễn quan họ”
  19. Hoàng Phủ Ngọc Tường, “Âm nhạc T.C.S.”
  20. Nguyễn Đôn Phục, “Một nghề đứng đắn”
  21. Nguyễn Tr. Thuật, “Nghe hát trên sông Hương”
  22. Nguyễn Xuân Khoát, “Hát ả đào” (1)
  23. Nguyễn Xuân Kính, “Hát trước, ngâm sau”
  24. Phạm Duy, “Gia tài nghệ thuật dân tộc”
  25. Phạm Duy, “Gọt phím, lên dây”
  26. Vũ Ngọc Phan, “Ngâm trước, hát sau”