1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có phát biểu nhiều” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Bùi Giáng, Hoằng viễn, kỳ ảo nhất
  4. Dương Quảng Hàm, Ba loại văn
  5. Dương Quảng Hàm, Tục ngữ, ca dao
  6. Dương Quảng Hàm, Văn ta, văn Tàu
  7. Đào Thái Tôn, Thơ Hồ Xuân Hương
  8. Đặng Thai Mai, Một pho tưởng tượng
  9. Đặng Tiến, Nghịch lý Bùi Giáng
  10. Đặng Tiến, Tiếng gà trong thơ Huy Cận
  11. Đỗ Minh Tuấn, Thơ Phạm Tiến Duật
  12. Hoàng Xuân Hãn, Ai viết B.C.K.N. Hán văn
  13. Hoàng Xuân Hãn, Câu chuyện Bích Câu
  14. Hoàng Xuân Hãn, Dũa mất cái hay!
  15. Hoàng Xuân Hãn, Hồ Xuân Hương
  16. Hoàng Xuân Hãn, Văn dịch, văn làm
  17. Huy Cận, Vai trò của Thơ Mới
  18. Huy Cận, Thơ Xuân Diệu
  19. Lại Nguyên Ân, Tác giả khuyết danh...
  20. Lê Dục Tú, Ký là văn học...
  21. Nguyễn Dư, Coi chừng ca dao sai!
  22. Nguyễn Đăng Mạnh, Trường hợp Chùa Đàn
  23. Nguyễn Đình Thi, Buồn mà không chán
  24. Nguyễn Hưng Quốc, Cái ngông trong thơ
  25. Nguyễn Hưng Quốc, Giời nhẹ hơn trời!
  26. Nguyễn Hưng Quốc, Lục Đề, bát Thuyết!
  27. Nguyễn Hưng Quốc, Mềm mại, ngân nga
  28. Nguyễn Văn Ngọc, Văn chương hát nói
  29. Nguyễn Văn Ngọc, Rắc rối thơ Đường
  30. Phạm Quỳnh, Văn quốc ngữ ở Nam kỳ
  31. Phạm Thế Ngũ, Một kỳ công tổng hợp
  32. Phạm Thế Ngũ, Mới không ở thể cách
  33. Phạm Thế Ngũ, Thể song thất lục bát
  34. Phạm Thế Ngũ, Từ: làm là để hát
  35. Phan Khôi, Viết bằng cái tiếng mình nói
  36. Trần Mạnh Hảo, Chế Lan Viên
  37. Trương Tửu, Văn ta tình cảm
  38. Vũ Ngọc Phan, Không phải “quê kệch”
  39. Vương Trí Nhàn, Ghi chép tùy hứng
  40. Xuân Diệu, Thơ Huy Cận
  41. Xuân Diệu, Thơ tự do là...