1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có nhiều phát biểu” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.
  3. Bùi Giáng, “Quen thói chạy theo”
  4. Dương Quảng Hàm, “Ba loại văn”
  5. Dương Quảng Hàm, “Tục ngữ, ca dao”
  6. Dương Quảng Hàm, “Văn ta, văn Tàu”
  7. Đào Thái Tôn, “Thơ Hồ Xuân Hương”
  8. Đặng Thai Mai, “Một pho tưởng tượng”
  9. Đặng Tiến, “Nghịch lý Bùi Giáng”
  10. Đặng Tiến, “Tiếng gà trong thơ Huy Cận”
  11. Đỗ Minh Tuấn, “Thơ Phạm Tiến Duật”
  12. Hoàng Xuân Hãn, “Ai viết B.C.K.N. Hán văn”
  13. Hoàng Xuân Hãn, “Câu chuyện Bích Câu”
  14. Hoàng Xuân Hãn, “Dũa mất cái hay!”
  15. Hoàng Xuân Hãn, “Hồ Xuân Hương”
  16. Hoàng Xuân Hãn, “Văn dịch, văn làm”
  17. Huy Cận, “Vai trò của Thơ Mới”
  18. Huy Cận, “Thơ Xuân Diệu”
  19. Lại Nguyên Ân, “Tác giả khuyết danh...”
  20. Lê Dục Tú, “Ký là văn học...”
  21. Nguyễn Dư, “Coi chừng ca dao sai!”
  22. Nguyễn Đăng Mạnh, “Trường hợp Chùa Đàn”
  23. Nguyễn Đình Thi, “Buồn mà không chán”
  24. Nguyễn Hưng Quốc, “Cái ngông trong thơ”
  25. Nguyễn Hưng Quốc, “Giời nhẹ hơn trời!”
  26. Nguyễn Hưng Quốc, “Lục Đề, bát Thuyết!”
  27. Nguyễn Hưng Quốc, “Mềm mại, ngân nga”
  28. Nguyễn Văn Ngọc, “Rắc rối thơ Đường”
  29. Nguyễn Văn Ngọc, “Văn chương hát nói”
  30. Phạm Quỳnh, “Văn quốc ngữ ở Nam kỳ”
  31. Phạm Thế Ngũ, “Một kỳ công tổng hợp”
  32. Phạm Thế Ngũ, “Mới không ở thể cách”
  33. Phạm Thế Ngũ, “Thể song thất lục bát”
  34. Phạm Thế Ngũ, “Từ: làm là để hát”
  35. Phan Khôi, “Viết bằng cái tiếng mình nói”
  36. Trần Mạnh Hảo, “Chế Lan Viên”
  37. Trương Tửu, “Văn ta tình cảm”
  38. Võ Phiến, “Truyện Sơn Nam”
  39. Võ Phiến, “Thơ Phạm Thiên Thư”
  40. Võ Phiến, “Thơ Võ Chân Cửu”
  41. Võ Phiến, “Truyện Lê Tất Điều”
  42. Võ Phiến, “Tùy bút Vũ Bằng”
  43. Võ Phiến, “Thơ Nguyễn Đức Sơn”
  44. Võ Phiến, “Thơ Nguyễn Bắc Sơn”
  45. Võ Phiến, “Gà gáy trong thơ”
  46. Võ Phiến, “Truyện Hoàng Ngọc Tuấn”
  47. Võ Phiến, “Bình Nguyên Lộc”
  48. Võ Phiến, “Thơ Tô Thùy Yên”
  49. Võ Phiến, “Vũ Khắc Khoan”
  50. Vũ Ngọc Phan, “Không phải “quê kệch””
  51. Vương Trí Nhàn, “Ghi chép tùy hứng”
  52. Xuân Diệu, “Thơ Huy Cận”
  53. Xuân Diệu, “Thơ tự do là...”